Regulamin

Regulamin Konkursu Kulinarnego PSS „Społem” w Białymstoku

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs prowadzony pod nazwą „Konkurs Kulinarny”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest: CHILLOUTGROUP MARCIN KAMIŃSKI,
ul. Juhasów 24 A, 04-784 Warszawa, NIP 1132514736, („Organizator”). Konkurs jest realizowany
na zlecenie Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok.

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w wybranych sklepach PSS „Społem” w Białymstoku oraz przy wykorzystaniu strony www.konkurskulinarnyspolembialystok.pl w dniach od 26 maja do 23 czerwca 2021 r. Lista sklepów uczestniczących w Konkursie stanowi załącznik do Regulaminu.

5. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na Stronie Konkursu jest jednoznaczne z podaniem
go do wiadomości użytkowników.

6. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.

7. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym ww. ustawie. Organizator oświadcza,
że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie wyłącznie
za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).

2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w ust. 1 niniejszego paragrafu, która wzięła udział
w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie jego trwania („Uczestnik”).

3. Treść Regulaminu jest dostępna w sklepach PSS „Społem” w Białymstoku biorących udział
w Konkursie, na stronie Konkursu oraz w siedzibie PSS „Społem” w Białymstoku. Przystąpienie
do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne
z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające
w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu,
z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. z dnia 04.05.2016 r.).

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: iod@spolem.bialystok.pl.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu pobierane przez Organizatora w imieniu Administratora obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, numer karty klienta
PSS „Społem” Białystok, numer paragonu oraz kwota brutto zakupów. W przypadku zwycięstwa niezbędne jest również podanie dokładnego adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz adresu Urzędu Skarbowego.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, m.in. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, dostarczenia
przez organizatora lub wydania nagrody, opublikowania wyników.

5. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora jest udzielona
przez Uczestnika Konkursu zgoda (art. 6. ust. 1. lit. a RODO).

6. Podstawą prawną przetwarzania dodatkowych Danych osobowych zwycięzców Konkursu
jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, czyli dokonanie rozliczenia osób nagrodzonych wobec Urzędu Skarbowego (art. 6. ust. 1. lit. c RODO).

7. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
lecz niezbędny do realizacji Konkursu.

8. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą udostępniane przez Administratora wyłącznie Organizatorowi na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Konkursu,
a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

10. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać złożoną zgodę. Jej cofnięcie nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody
przed jej cofnięciem.

11. Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 4

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupów na kwotę minimum 50 zł brutto
z kartą klienta PSS „Społem” w Białymstoku w sklepach biorących udział w Konkursie oraz umieszczenie w urnie konkursowej lub na stronie www.konkurskulinarnyspolembialystok.pl zapisanego na kuponie konkursowym kreatywnego pomysłu na wiosenne danie. Każdy z Uczestników może brać udział w Konkursie wielokrotnie (poprzez zakupy w sklepach biorących udział w Konkursie i umieszczanie kreatywnego pomysłu zapisanego na kuponie konkursowym w urnie lub na stronie konkursowej), jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.

2. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą opublikowania zadania konkursowego
przez Uczestnika, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;

b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;

c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;

d) rozpowszechnianie pracy konkursowej - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Wybór zwycięzców nastąpi do 8 lipca 2021 r. W dniu 9 lipca 2021 r. zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach na stronie internetowej www.konkurskulinarnyspolembialystok.pl,
na profilu Facebook https://www.facebook.com/SpolemBialystok oraz telefonicznie.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków udziału w Konkursie (w tym braku rejestracji dowodu zakupu) uczestnik
jest z niego eliminowany poprzez nie wzięcie jego pracy konkursowej do oceny przez Komisję Konkursową.

5. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

6. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

7. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo
do nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.

9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

10. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona
w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste
i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 3 hulajnogi elektryczne Razor e300 o wartości jednostkowej ok. 1400 zł jako trzy równorzędne nagrody główne. Dodatkowe nagrody: 6 plecaków turystycznych Toblerone o wartości ok. 400 zł każdy, 7 turystycznych lodówek elektrycznych o wartości ok. 300 zł każda,
7 namiotów dwuosobowych Quechua o wartości ok. 300 zł każdy. Łączna pula nagród to ok. 10800 zł brutto.

2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieni przez komisję konkursową złożoną
z pracowników Organizatora („Komisja Konkursowa”).

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzców spośród zgłoszeń Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu, opublikują na stronie www.konkurskulinarnyspolembialystok.pl lub przekażą w formie papierowej na kuponie konkursowym swoją pracę spełniającą powyższe postanowienia Regulaminu, kierując się przy tym wyborem najbardziej kreatywnych prac konkursowych.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez ogłoszenie wyników na Stronie Konkursu oraz telefonicznie.

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną oraz do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.

6. Zwycięzcy Konkursu w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Organizatora adres,
są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, tj. imię, nazwisko, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a w przypadku opodatkowania nagrody również PESEL oraz adres urzędu skarbowego celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody. Zwycięzcy Konkursu powinni podać powyższe dane
w wiadomości prywatnej wysłanej na adres podany na stronie Konkursu. W przypadku zwycięstwa osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych dodatkowo wymagane jest przedłożenie odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dotyczącej odbioru Nagrody w związku z udziałem w konkursie.

7. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu oraz na profilu FB PSS "Społem" w Białymstoku.

8. Nagrody wydawane będą bezpośrednio w biurze Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Społem"
w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok, I piętro pokój 126, w terminie 3 dni
od ogłoszenia wyników bądź w terminie uzgodnionym bezpośrednio ze Zwycięzcą, jednak najpóźniej do 31 lipca 2021 r. Nagrody nieodebrane w tym terminie przechodzą na własność PSS „Społem”
w Białymstoku.

9. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na PSS „Społem”
w Białymstoku.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

11. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania Nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone
w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu
oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

12. Każdy z laureatów Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

§ 6

SPRZECIW

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

2. Wszelkie reklamacje w związku z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać w formie elektronicznej
na adres e-mail hallo@chilloutgroup.pl przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika Konkursu – imię i nazwisko, adres korespondencji, numer telefonu oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw niezawierający tych informacji nie będzie rozpatrywany.

4. Sprzeciw zgłaszany po upływie powyżej wskazanego terminu nie będzie rozpatrywany.

5. Uczestnik składający sprzeciw zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w sprzeciwie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni
od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin jest dostępny w sklepach PSS „Społem” w Białymstoku biorących udział w Konkursie,
na Stronie Konkursu przez cały okres jego trwania oraz w siedzibie PSS „Społem” w Białymstoku.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy.

5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 maja 2021 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Kulinarnego